Text size: A-A+

Rodo

Komunikat o dodatkowym odbiorcy danych osobowych

W związku z przejęciem obsługi miejskich jednostek oświatowych przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych z dniem 1 stycznia 2021 r. przedmiotowa jednostka stała się odbiorcą danych osobowych w zakresie określonym w stosownym porozumieniu. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 10b oraz art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą NRXXIV/137/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 września 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, nadanie jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi.

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych osobowych, którym jest Krzysztof Rychel. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 601 080 704, na adres e-mail: iodo_swidwin@wp.pl lub na adres siedziby Centrum: plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

„Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, funkcję tą pełni Krzysztof Rychel, z którym możliwy jest kontakt pisemny na adres siedziby Szkoły lub e-mail: iodo_swidwin@wp.plbądź telefoniczny pod numerem 601 080 704.”

Klauzula ogólna

Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. „Orła Białego” w Świdwinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orła Białego z siedzibą: pl. Jana Pawła II 5, 78-300 Świdwin. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 94 365 24 62, na adres e-mail: sp1swidwin_dyrektor@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_swidwin@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w związku z realizacją zadań statutowych, a podstawę przetwarzania w zależności od realizowanego celu może stanowić:

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli wyrażona zgoda (np. na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska, itd.).;
· art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z zamiarem zawarcia, zawarciem i realizowaniem umowy z administratorem;
· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy administrator będzie realizował obowiązek prawny na nim spoczywający, wynikający z przepisu prawa;
· art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – w przypadku podejmowania przez administratora działań związanych z ratowaniem zdrowia lub życia;
· art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w przypadku realizowania przez administratora działań w szeroko rozumianym interesie publicznym.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty świadczące obsługę prawną, informatyczną, ekonomiczną administratora,
– jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora,
– wszelkie podmioty mogące potwierdzić prawdziwość podanych administratorowi danych,
– wszelkie podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ZUS, US, Kuratorium Oświaty, Sądy, Policja itp.).

Okres przechowywania danych.

Dane w odniesieniu do konkretnej czynności, będą przechowywane przez czas wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez administratora.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich bez wyraźnej zgody właściciela danych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych może być wymogiem ustawowym, bądź dobrowolne. Powyższe jest uzależnione od celu przetwarzania danych osobowych i podstawy prawnej przetwarzania.

UMOWA PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 636839Odsłon razem:
  • 40Odsłon dzisiaj:
  • 3373Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content