Text size: A-A+

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W ŚWIDWIINIE W LATACH 2019 – 2024

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ORŁA BIAŁEGO W ŚWIDWIINIE
W LATACH 2019 – 2024

I Wstęp

Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest ogólnym planem działania szkoły, określa priorytety i kierunki jej pracy. Przedstawia zmiany i kierunki rozwoju, służące zwiększeniu efektywności pracy placówki, uwzględniając: proces kształcenia, opieki i wychowania, rozwój bazy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, współpracę z instytucjami i organizacjami
oraz ze środowiskiem lokalnym.

II Informacje ogólne
Środowisko szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie działa od 12 lipca 1945 r. Najpierw swoją siedzibę miała przy ulicy Dworcowej (dziś ul. 3 Marca), potem przy ulicy Podwale 1, zaś od 1946 r. przy Placu Wolności (dziś placu Jana Pawła II).

Budynek był sukcesywnie remontowany i modernizowany i dziś szkoła posiada:
15 sal dydaktycznych, dwie świetlice, nowoczesną pracownię komputerową z bezpiecznym dostępem do Internetu, Biblioteczne Centrum Multimedialne,
pracownię języków obcych, umożliwiającą indywidualizację nauczania,
dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, gabinet higieny szkolnej,
salkę do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych,
nowoczesną salę sportową, salę zabaw „Radosna szkoła”, plac zabaw.

W codziennej pracy edukacyjno – wychowawczej szkole przyświeca myśl Janusza Korczaka: Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Oferta edukacyjna szkoły

Każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdwinie może osiągać sukcesy w wielu dziedzinach.

Szkoła zapewnia:
bardzo dobry poziom nauczania skierowany na rozwój każdego dziecka,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań, zespoły dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno – sportowe), możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach z nagrodami,
pomoc psychologiczno – pedagogiczną, możliwość udziału w organizacjach szkolnych: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu, SKS,
opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, naukę pływania w klasach III,
codzienną opiekę medyczną na terenie szkoły, opiekę pedagoga szkolnego,
bogatą ofertę kulturalną (wyjścia na spektakle teatralne, wystawy, koncerty umuzykalniające), udział w warsztatach przyrodniczo – ekologicznych w formie „Zielonej szkoły”, realizację projektów prozdrowotnych, realizację projektów edukacyjnych w ramach programów unijnych.

III Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Filarami koncepcji są:
– kontynuowanie tworzenia w szkole optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
– stworzenie szkoły przyjaznej dziecku i jego rodzinie,
– zapewnienie godnych warunków pracy i rozwoju wszystkim pracownikom,
– współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami oświatowymi.

Planowane przedsięwzięcia w najważniejszych dziedzinach pracy szkoły:
Proces kształcenia

W zakresie aktualizowania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły podejmę następujące działania:
Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z oczekiwaniami uczniów
i ich zainteresowaniami. Zajęcia te będą organizowane w formie kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Zmotywowanie uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach i zawodach na wszystkich szczeblach, włącznie z ogólnopolskim.
Zwiększanie motywacji uczniów do nauki poprzez eksponowanie ich postępów
i osiągnięć edukacyjnych, prezentowanie ich osiągnięcia na forum szkoły, na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie.
Zmotywowanie uczniów i nauczycieli do udziału w wycieczkach dydaktycznych i imprezach kulturalnych.
Uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w egzaminach zewnętrznych. Zorganizowanie dodatkoweych zajęć z przedmiotów objętych egzaminem.
Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia. Motywowanie nauczycieli do udziału w warsztatach, szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych z zakresu terapii psychologicznej, rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami i planowania własnej pracy.
Rozwijanie przez nauczycieli kompetencji kluczowych u uczniów, szczególnie porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencji matematycznych
i informatycznych oraz społecznych i obywatelskich.
Zachęcanie nauczycieli do opracowywania i wdrożenia innowacji pedagogicznych
i programów autorskich.
Inspirowanie nauczycieli do doskonalenia metod nauczania, a w szczególności do wdrażania aktywnych metod nauczania.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
Analizowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przeprowadzanie badań i jeśli to będzie konieczne udoskonalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Zwiększenie zaangażowania rodziców w planowanie procesu edukacyjnego, włączanie rodziców w roli ekspertów w inicjowanie działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, np. na godzinach do dyspozycji wychowawcy lub w procesie pedagogizacji rodziców (konferencje, pogadanki, zajęcia warsztatowe).
Wzmocnienie współpracy i współdziałania zespołowego nauczycieli.

Proces opieki i wychowania

Uczniowie zdobędą następujące umiejętności:
ogólne wykształcenie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, znajomość i poszanowanie tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych, szacunek dla „małej ojczyzny”, a więc miejsca urodzenia, zamieszkania, rozwój i realizacja swoich zainteresowań, konsekwencja w realizacji podjętych prac,
odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność współpracy z innymi,
empatia, życzliwość, skuteczność działania, wrażliwość na krzywdę innych, wytrwałość w pokonywaniu trudności, systematyczność, pomysłowość, kreatywność, samodzielność, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, znajomość praw i obowiązków.

Planowane działania:
Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi i edukacji uczniów, monitorowanie bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych, przerw oraz różnorodnych wyjść i wyjazdów poza teren szkoły.Zadbanie o to, by w szkole panowała życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, działań proekologicznych i turystycznych. Zorganizowanie dla uczniów warsztatów z metod radzenia sobie ze stresem oraz warsztatów dotyczących mediacji rówieśniczych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Zachęcanie do udziału w aktywnych formach wypoczynku, np. w rajdach lub grach miejskich.  Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz promocja ich osiągnięć. Aktywny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Włączenie na stałe do oferty szkoły zajęć koła teatralnego ze zwględu na ich funkcję terapeutyczną.
Kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich. Promowanie działalności wolontariatu i pracy w Samorządzie Uczniowskim.
Stworzenie dobrego doradztwa zawodowego w celu przygotowania uczniów
do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. Zorganizowanie szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem psychologów, pedagogów i doradców zawodowych z PPP oraz przedstawicieli różnych zawodów.
Pogłębianie współpracy z rodzicami.  Wspieranie inicjatywy i pomysłowości uczniów, rodziców i nauczycieli, w formie organizowania koncertów, festynów, konkursów, zawodów sportowych, których celem jest integracja społeczności szkolnej oraz promowanie talentów uczniów. Dbanie o uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Organizacja i zarządzanie szkołą

Niezmiernie ważnym elementem w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego są relacje międzyludzkie. Równie ważne są kompetencje nauczycieli i ich rozwój zawodowy, który wpływa na pełną realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

Motywowanie pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez:
rozpoznawanie potrzeb nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie doskonalenia zawodowego, zwiększenie kompetencje nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi i upowszechnianiu ich stosowania na lekcjach, podejmowanie wraz z nauczycielami nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów, korzystanie z programów unijnych, wyjazdów, szkoleń, angażowanie nauczycieli w proces wewnętrznej ewaluacji, tworzenie grup eksperckich, wspieranie awansu zawodowego nauczycieli, motywowanie nauczycieli do doskonalenia i zaangażowania w rozwój szkoły i własny poprzez przyznawanie dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora szkoły, dofinansowanie doskonalenia zawodowego w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły.
Szkoła w środowisku lokalnym – promocja szkoły

Szkoła nie może funkcjonować sama sobie, bez wsparcia i pomocy wielu podmiotów współdziałających w procesie edukacyjnym. Od jakości tej współpracy zależy powodzenie wielu inicjatyw i poczynań, dlatego tak ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę, która oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji, jest ważnym centrum kultury i integracji społeczności lokalnej.

Najważniejszą z grup zainteresowanych pracą szkoły są rodzice. Celem współpracy z rodzicami będzie:
organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w podstawie programowej oraz potrzeb uczniów i możliwości szkoły z uwzględnieniem oczekiwań rodziców,
informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu (kontakt bezpośredni i pośredni),
informowanie o zasadach ujętych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo – opiekuńczych dzieci,
współudział w organizowaniu wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,
dofinansowanie do wyjazdów sportowych oraz wycieczek klasowych,
zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne,
bieżące informacje o potrzebach szkoły (np. współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie sponsorów, współorganizacja pikników rodzinnych, Dnia Dziecka, bali charytatywnych),
eksponowanie na tablicy ogłoszeń informacji adresowanych dla rodziców,
pedagogizacja rodziców,
angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły,
wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły.

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz szkoły, a to powinno być celem działania wszystkich.

Współpraca z następującymi partnerami:
Władze lokalne:
zapoznanie uczniów z pracą urzędów,
nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji: „drzwi otwartych szkoły”, uroczystości szkolnych,
udział uczniów w imprezach i konkursach organizowanych przez Urząd Miasta,
zaproszenie Urzędu Miasta do współorganizacji Regionalnych Targów Ogrodniczych,
dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych,
sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę,
promocja szkoły na stronie internetowej miasta.
Powiatowa Komenda Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna:
działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej (prelekcje dla uczniów
i rodziców),
przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania,
praca policjanta w Zespole Wychowawczym działającym w szkole,
zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych,
pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową,
wycieczki do komisariatu – poznawanie pracy policjantów,
wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym,
udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.
Parafie rzymsko – katolickie:
zapraszanie księży na uroczystości szkolne,
pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole,
współorganizacja „Jasełek” i przedstawień pasyjnych,
współpraca przy organizacji Orszaku Trzech Króli.
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna:
pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni),
badania uczniów pod kątem uzdolnień,
badania logopedyczne.
Caritas:
dofinansowanie do wyjazdów sportowych oraz wycieczek klasowych uczniom z rodzin ubogich,
udzielanie uczniom doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,
wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.
Organizacje charytatywne:
wspólna zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących.
Dom Pomocy Społecznej w Krzecku:
odwiedzanie ludzi starszych przez uczniów szkoły,
świąteczne kartki wykonywane przez dzieci,
“Jasełka” przedstawiane przez uczniów,
drobne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Świdwiński Ośrodek Kultury:
wystawy okazjonalne,
koncerty umuzykalniające,
przedstawienia teatralne,
występy artystyczne uczniów szkoły,
udział uczniów i nauczycieli w konkursach,
lekcje biblioteczne,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola):
organizowanie konkursów gminnych i powiatowych,
spektakle teatralne,
,,Dzień Otwarty Szkoły” – zapraszanie dzieci z przedszkoli i ich rodziców w celu poznania oferty edukacyjnej szkoły.
Związki zawodowe:
przestrzegania prawa.

Kontynuowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym poprzez:
zamieszczanie na stronie internetowej szkoły i stronie internetowej Urzędu Miasta informacji
o wydarzeniach mających miejsce w szkole,
zamieszczanie w prasie i na stronach internetowych informacji o sukcesach uczniów,
utrzymywanie kontaktów z lokalnymi instytucjami wspierającymi działania wychowawcze
i opiekuńcze szkoły,
organizację Pikniku Rodzinnego.

Wprowadzenie w szkole wirtualnej gazetki, za pomocą której szkolni dziennikarze będą mogli zamieszczać informacje o działaniach szkoły, a także o osiągnięciach uczniów.

Rozwój bazy szkoły

Dobra organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki powiązana jest z dobrze wyposażoną szkołą Aby proces kształcenia i wychowania odbywał się w prawidłowy sposób niezbędne jest nieustanne tworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków do pracy, zarówno uczniom, jak i nauczycielom poprzez poprawę stanu technicznego budynku. Zasadniczym celem w tej dziedzinie będzie dla mnie utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przebywania na terenie szkoły.

Utworzenie aktywnie uczestniczącego w życiu szkoły radiowęzła szkolnego, którego głównymi zadaniami będzie:
wszechstronne uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę,
pełnienie funkcji rozrywkowej, edukacyjnej i informacyjnej,
współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.

Stworzenie w szkole jadłodzielni.
Postawienie w szkole lodówki (sprzęt pozyskany od sponsora), do której będzie można wkładać produkty ze ściśle określonej listy – owoce, warzywa, nabiał (z nienaruszonymi opakowaniami i z podaną datą ważności), które dzieci otrzymują w szkole w ramach „Programu dla szkół”. Dzieci otrzymujące darmowe produkty, nie zawsze korzystają z nich w pełni. Dzięki umieszczonej w szkole lodówce, żywność ta nie wyląduje w koszu. Uczniowie będą mogli od razu włożyć te produkty do lodówki. Sądzę, że chętnie skorzystają z nich inny, którzy np. zapomnieli z domu śniadania lub uczniowie klas starszych, którzy nie są objęci „Programem dla szkół”.

Stworzenie w szkole jadalni.

Zgodnie z rządowym programem „Stołówka szkolna” od 1 września 2019 roku w każdej szkole podstawowej ma znajdować się jadalnia, w której dzieci będą mogły zjadać przyniesione ze sobą posiłki. Natomiast od 2021 roku wszystkie podstawówki będą musiały zapewnić swoim uczniom ciepłe posiłki w stołówkach. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców połozony zostanie nacisk, by posiłki oferowane w jadalni szkolnejw formie cateringu, przygotowywane były w oparciu o wytyczne określone w projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Świdwin, 13 maja 2019r.

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 612456Odsłon razem:
  • 51Odsłon dzisiaj:
  • 4797Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content