Text size: A-A+

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W naszej szkole realizowane są działania profilaktyczne z bazy programów rekomendowanych, finansowane z Urzędu Miasta Świdwin. Są to:

1) UNPLUGGED

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież, zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– wzmocnienie umiejętności odmawiania,

– poprawa umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych,

– wzmocnienie poczucia własnej wartości.

2) PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– zwiększenie liczby pozytywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

– poprawa umiejętności społecznych dzieci,

– poprawa atmosfery w klasie,

– zmniejszenie liczby zachowań antyspołecznych,

– poprawa wyników w nauce.

3) STRAŻNICY UŚMIECHU

Celem programu jest rozwój samoświadomości dzieci, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno–emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej stwarzają dzieciom możliwość do:

rozwijania osobistej i społecznej świadomości,
refleksji nad tolerancją,
wzbogacania umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
osiągnięcia stabilności emocjonalnej,
rozwijania umiejętności komunikacji.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– wzrost zaufania do siebie i innych,

– uświadomienie sobie podobieństw i różnic,

– nabycie umiejętności przezwyciężania osobistych problemów,

– wzmocnienie więzi w klasie,

– wzmocnienie relacji nauczyciel – uczeń,

– poprawa klimatu społecznego szkoły,

– zmniejszenie poziomu agresji i przemocy wśród uczniów,

– zwiększona satysfakcji z pracy wśród nauczycieli.

4) TRENING ZASTEPOWANIA ADRESJI – ART

Celem programu jest nauka podstawowych umiejętności społecznych (komunikacji, radzenia sobie z emocjami i stresem, rozwiązywania problemów, stawiania i realizacja celów), nauczenie młodych ludzi samokontroli złości i agresji oraz opanowanie konkretnych umiejętności społecznych takich jak:

integracja grupy uczestników,
znajomość swoich mocnych i słabych stron,
współpraca w grupie rówieśniczej,
skuteczna i jasna komunikacja interpersonalna,
świadome rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie uczuć,
samokontrola złości i agresji,
radzenie sobie ze stresem,
nazywanie i wyrażanie swoich oczekiwań.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– poprawa funkcjonowania społecznego uczestników w grupie rówieśniczej,

– zmniejszenie poziomu agresji, lęku, impulsywności, stresu,

– nauczenie młodych ludzi samokontroli złości,

– poprawa komunikacji interpersonalnej,

– zwiększenie świadomości swoich zalet i mocnych stron,

– stawianie realistycznych celów życiowych i umiejętne ich realizowanie.

5) APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Celem programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– ukształtowanie zakładanych postaw,

– nabycie przez uczniów umiejętności i kompetencji, zmiany w funkcjonowaniu grupy/klasy, w której program jest realizowany.

6) LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ

Celem programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych i chronią przed e-uzależnieniami. Opracowane zajęcia pomagają w rozwijaniu kluczowych z punktu widzenia profilaktyki kompetencji życiowych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

– zdobycie wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych i chronią przed e-uzależnieniami,

– rozwój kluczowych z punktu widzenia profilaktyki kompetencji życiowych.

7) MEDIATOR RÓWIEŚNICZY ORAZ KOORDYNATOR MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

Program ma na celu zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie u uczniów i uczennic umiejętności rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych. Program ukierunkowany jest na poprawianie u młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po środki uzależniające i poprawianie relacji w grupie oraz relacji dorosły – dziecko, nauczyciel – uczeń, poprzez nabycie umiejętności nazywania swoich potrzeb i stanowisk, zgodnie z zasadami bezkonfliktowej komunikacji. Proponowane sposoby i metody pracy, w ramach prowadzonych zajęć, będą miały na celu nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy, poprawienie atmosfery w szkole przez zmniejszenie poziomu napięcia i wrogości między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

8) POZYTYWNA DYSCYPLINA

Konsultacje to indywidualne spotkanie z certyfikowaną edukatorką Pozytywnej Dyscypliny – Emilią Michaluk.

Podczas spotkania które odbyło się 10.10.2022r. w atmosferze zrozumienia i szacunku rodzice otrzymali wskazówki od których mogli zacząć wdrażać zmiany w swoim domu, tak aby wszyscy po prostu lubili się i spędzali wspólnie czas. Edukatorka dobierała indywidualne narzędzia wychowawcze do indywidualnych potrzeb. Wspólnie ustalała jak radzić sobie z trudnościami, które napotyka rodzic w domu wychowując swoje dzieci.

Więcej na stronie: https://emiliamichaluk.pl/

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 622386Odsłon razem:
  • 121Odsłon dzisiaj:
  • 5889Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content