Text size: A-A+

Informacje dla ucznia klasy ósmej i rodzica dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

1. Termin egzaminów ósmoklasisty

 

Terminy główne

– egzamin z języka polskiego – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

– egzamin z matematyki– 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

– egzamin z języka obcego nowożytnego – 27 maja 2021r. ( czwartek) – godz. 9.00

 

Terminy dodatkowe:

– egzamin z języka polskiego – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

– egzamin z matematyki– 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

– egzamin z języka obcego nowożytnego – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9.00

 

Czas trwania egzaminów:

– egzamin z języka polskiego: 120 minut czas podstawowy ( od 9.00 do 11.00), do 180 minut dla uczniów korzystających z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów
( od 9.00 do 12.00);

– egzamin z matematyki : 100 minut czas podstawowy ( od 9.00 do 10.40), do 150 minut
dla uczniów korzystających z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów
( od 9.00 do 11.30);

– egzamin z języka obcego nowożytnego: 90 minut czas podstawowy ( od 9.00 do 10.30),
do 135 minut dla uczniów korzystających z dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów ( od 9.00 do 11.15);

 

Ogłaszanie wyników

Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021r.

Przekazanie z OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu: do 8 lipca 2021r.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach: 9 lipca 2021r.

 

 

2. Sposób organizacji egzaminu

Przed rozpoczęciem egzaminu

Uczniowie zdający egzamin przychodzą do szkoły najpóźniej do godziny 8.30 i czekają na zespół nadzorujący przed salą. Wejście na teren szkoły i oczekiwanie na egzamin odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Aneksie Nr1.

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione
w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu pióro
lub długopis z czarnym tuszem/atramentem ( niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych lub ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę,
nie ekierkę ani linijkę z kątomierzem. Rysunki ( jeśli trzeba będzie je wykonać) rysuje się długopisem. Nie można wnieść do sali urządzeń telekomunikacyjnych ( telefonów i innych środków łączności), piórników ani torebek.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę z wodą niegazowaną,
o pojemności mniej niż l litr. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość ( np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamości ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez PZE uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej, zachowując środki bezpieczeństwa osobistego, pojedynczo i losują numery stolików,
przy których będą pracować. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

 

Podczas egzaminu

Po otrzymaniu arkusza każdy zdający zapoznaje się z instrukcją umieszczoną
na pierwszej stronie, otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność, to znaczy czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony.

Uczeń, który zgłosił jakąś usterkę w arkuszu, otrzymuje nowy arkusz z arkuszy rezerwowych.

 

 

Zdający kodują arkusz i kartę odpowiedzi za pomocą kodu, numeru PESEL i naklejek, które trzeba umieścić w wyznaczonych miejscach.

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem.

Pracę z arkuszem można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia od PZN. Od tego momentu liczony jest czas egzaminu. Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zostaje zapisany na widocznej dla wszystkich tablicy.

W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty cd, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy
na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni na egzamin nie mogą być już wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach można wpuścić ucznia do sali, ale nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych. Uczniowi spóźnionemu nie przedłuża się czasu egzaminu.

 

W trakcie trwania egzaminu obowiązują środki bezpieczeństwa osobistego zawarte
w Aneksie Nr1.

Zdający samodzielnie rozwiązują zadania w arkuszu. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W przypadku ujawnienia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, korzystania
z niedozwolonej pomocy, posiadania urządzenia telekomunikacyjnego – zdającemu przerywa się pracę, a arkusz ( i egzamin) unieważnia. Podobnie dzieje się w przypadku uporczywego zakłócania przebiegu egzaminu przez zdającego.

W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia PZN na wyjście zdający pozostawia arkusz na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Jeżeli zdający chce zadać pytanie lub coś zgłosić, np. wadę arkusza, złe samopoczucie, konieczność wyjścia z sali, zakończenie pracy, podnosi rękę i czeka, aż ktoś do niego podejdzie. Zdający nie mogą samowolnie wstawać i opuszczać swojego miejsca.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona PZE przed rozpoczęciem egzaminu
z danego przedmiotu.

Jeśli zdający skończy prace z arkuszem przed upływem czasu egzaminu i przeniesie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi – zamyka arkusz, odkłada go na bok
i zgłasza gotowość do oddania pracy przez podniesienie ręki. Jeden z członków zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego, sprawdza kompletność materiałów, upewnia się,
że zdający przeniósł na kartę odpowiedzi i odbiera od niego arkusz. Dopiero wtedy zdający może opuścić salę.

 

Zakończenie egzaminu

Na 10 minut przed końcem egzaminu PZN przypomina zdającym o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę. Po upływie czasu egzaminu PZN poleca zakończenie pracy z arkuszem i wyznacza dodatkowe 5 minut, które zdający może przeznaczyć WYŁĄCZNIE
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi n a kartę ( pod nadzorem członków zespołu nadzorującego).

Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi
i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie PZN zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

Autor

Tłumacz:

Wirtualna Gazetka Szkolna

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 631216Odsłon razem:
  • 159Odsłon dzisiaj:
  • 7180Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content