ANEKS NR 1 do Wewnątrzszkolnej instrukcji przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie w roku szkolnym 2020/2021

I. Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

· Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

· Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie,

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

· Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów ósmoklasisty opracowane przez CKE, MEN oraz GIS.

 

II. Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przeprowadzania w 2021r. egzaminów ósmoklasisty na terenie szkoły w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.

2. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminu ósmoklasisty i ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

· podstawowych wytycznych dotyczących tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów,

· środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzania egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa,

· środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni budynków i pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych,

· sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdających.

 

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, członków komisji egzaminacyjnej oraz zdających, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

 

V. Ustalenie stanu zdrowia zdającego, członka komisji egzaminacyjnej i innego pracownika szkoły

1. Do szkoły przychodzi wyłącznie osoba zdrowa.

2. Uczeń każdorazowo przynosi ze sobą oświadczenie rodzica. (Załącznik nr 1) – do pobrania na stronie internetowej szkoły.

3. Zewnętrzny członek komisji egzaminacyjnej obecny w placówce podczas egzaminu wypełnia oświadczenie przed wejściem do części wspólnej szkoły.

 

VI. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Pracownik placówki będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, rękawiczki i fartuch z długimi rękawami.

2. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

ü zdający,

ü osoby zaangażowane w przeprowadzaniu egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,

ü inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

ü uczniowie klas 1 – 3 korzystający z nauki stacjonarnej oraz opieki świetlicowej,

ü nauczyciele ,

ü pracownicy służb medycznych (pielęgniarka szkolne) i inne służby, jeśli wystąpi taka konieczność.

4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, przedstawicieli mediów.

5. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Szkoła nie zapewnia zdającym wody pitnej, dlatego każdy zdający może wnieść na teren szkoły wodę pitną niegazowaną, zamkniętą w plastikowych butelkach o pojemności do 0,5l.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
W przypadku braku przyborów uczeń otrzymuje je bezzwrotnie od członków zespołu nadzorującego.

 

VII. Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Zdający powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyjściu.

2. Pierwszy zdający czeka przed oszklonymi drzwiami szkoły, kolejny w przedsionku za naklejoną taśmą, kolejny za następną taśmą, kolejny przed szkołą
z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2m.

3. Zdający przychodzi do szkoły, mając zakryte usta i nos. Przed wejściem dezynfekuje dłonie.

4. Zobowiązuje się uczniów do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika szkoły.

5. Uczeń na teren szkoły wchodzi /zaopatrzony we własnym zakresie/ w maseczce, rekomendujemy naciśnięcie dzwonka przy drzwiach
przez np. chusteczkę.

6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa ucznia w egzaminie, uczeń wchodzi do przestrzeni wspólnej szkoły. Po przekroczeniu drzwi oszklonych, kieruje się do szafki, gdzie pozostawia okrycie wierzchnie i rzeczy osobiste. Zabiera ze sobą tyko przybory piśmiennicze
i linijkę. Następnie, bez zbędnych spacerów po szkole, udaje się do sali, w której ma egzamin. Maseczkę uczeń może zdjąć po zajęciu swojego miejsca
w sali. Każdorazowo uczeń zobowiązany jest do założenia maseczki, kiedy:

ü będzie miał podejść do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

ü wychodzi do toalety,

ü kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

7. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu).

8. Uczeń po wejściu do sali ponownie dezynfekuje dłonie.

9. Członkowie zespołu nadzorującego w trakcie czynności organizacyjnych (wpuszczanie uczniów do sali, losowania miejsc, rozdawanie i zbieranie arkuszy egzaminacyjnych) są zobowiązani zakrywa usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą (jeśli uznają to za właściwe) mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub stanowisku egzaminacyjnym.

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2m.

13. Członkowie zespołu nadzorującego, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy.

14. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć poruszanie się członków zespołu nadzorującego po sali egzaminacyjnej. Konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

 

VIII. Opuszczenie sali egzaminacyjnej i placówki

1. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej zdający i członkowie komisji dezynfekują sobie dłonie. Uczeń kieruje się do szafki w celu ubrania się i zabrania rzeczy osobistych.

2. Przed wyjściem ze szkoły uczeń dezynfekuje dłonie.

 

IX. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynków, pomieszczeń

Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:

· dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

· zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej,

· zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

· zawierające numery telefonów do służb medycznych,

· zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa.

Przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego
przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, a w salach egzaminacyjnych – informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rak.
Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi, pomiędzy członkami zespołu nadzorującego oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego zaszachowany był co najmniej 1,5 m odstęp w każdym kierunku. Ustawienie ławek dla zdających oraz członków zespołu nadzorującego wg zamieszczonego schematu:

Schemat rozmieszczenia w sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie należy przesłać do OKE jako załącznik do protokołu zbiorczego (kopie należy pozostawić w dokumentacji szkoły).
Drzwi z każdej sali egzaminacyjnej do szkoły oraz drzwi toalet w czasie egzaminu pozostają otwarte.
Sale egzaminacyjne należy wywietrzyć przed wpuszczeniem do niej zdających, co godzinę w trakcie egzaminu (jeśli pogoda na to pozwala oraz
na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas), a także po egzaminie.
Ławki i krzesła w salach egzaminacyjnych należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Należy zdezynfekować także odtwarzacze płyt CD wykorzystywane na egzaminie z języka obcego.
W przypadku stwierdzenia u zdającego lub członka komisji objawów chorobowych osoba te jest natychmiastowo odizolowana w gabinecie pielęgniarki szkolnej, powiadamiani są rodzice zdającego. Dla każdej odizolowanej osoby zakładana jest karta informacyjna. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z instrukcją w karcie.

 

X. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje członkom zespołów nadzorujących informację o zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący
na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
Paczki od kuriera należy odbierać i otwierać w rękawiczkach. Rekomendowane jest przetarcie paczek szmatką z płynem dezynfekującym.
Członkowie zespołu nadzorującego odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w rękawiczkach. Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które maja założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos.
Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, a przede wszystkim:

· zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

· obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

· niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania,

· konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

· nieopuszczanie sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu,

· opuszczenie na stałe sali egzaminacyjnej (jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem) może nastąpić najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 min. przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeśli zdający skończył pracę z arkuszem) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej;

· opuszczanie sali egzaminacyjnej następuje w pięcioosobowych grupach w odstępach czasu co najmniej 10 minut;

· unikanie spotkań w grupie po wyjściu z egzaminu w celu dzielenia się wrażeniami. Rekomendujemy w tym celu wykorzystywanie portali społecznościowych i rozmów telefonicznych.

Zdający podzieleni są na trzy grupy wg kolejności w dzienniku (grupa 1: numery 1 – 7, grupa 2: od 8 – 14, grupa 3: od 15 – 21). Godzina przyjścia
na egzamin:

· Grupa 1 – 8:00,

· Grupa 2 – 8:15,

· Grupa 3 – 8:30.

 

XI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu informuje
o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu.
W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia – tak szybko, jak jest
to możliwe, zastępstwo. Jeżeli nie będzie to możliwe dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegi egzaminu w danej sali
oraz w protokole zbiorczym.
W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego lub członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
Niezwłocznie powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który przejawia objawy choroby o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania
go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zdającego
– także pogotowie ratunkowe.
W przypadku wystąpienia u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego.
W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły lub członka zespołu nadzorującego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą powiatową stację saniatarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenia koronawirusem poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

XII. Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz pracownicy szkoły.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie wysyłając rodzicom i nauczycielom informację za pomocą dziennika elektronicznego „Librus” oraz umieszczając Procedurę na stronie internetowej i FB szkoły, a także na tablicy informacyjnej dla pracowników, na tablicy przy oszklonych drzwiach oraz w innym widocznym dla rodziców miejscu.

4. Niniejsza procedura obowiązuje podczas egzaminów klas VIII w 2021 r. do odwołania przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie.

Autor

Tłumacz:

Bądź z nami na bieżąco!

Facebook Pagelike Widget

Licznik Odwiedzin

  • 550882Odsłon razem:
  • 62Odsłon dzisiaj:
  • 1176Odsłon miesięcznie:
Tłumacz »
Skip to content